Development Team

Aktiv Entwéckler

Tim Gerundt
Theme improvements
Internetsite
http://tim.gerundt.de/
Oliver Heil
Manager vum Projet
Security improvements
Session Mangement
http://www.heilbit.de/
Siebrand Mazeland
Aktualisatioun vun der Iwwersetzung
http://translatewiki.net/

Inactive/Past Developers

Iwwersetzer

Generous users have contributed various language translations to NOCC.