NOCC es e Projramm för e-mail övver et Web ze lässe, schriive un verwallde, es en PHP jeschrevve, un kann övver IMAP un POP3 op de e-mail zohjriefe.

Eijeschafte

NOCC bruch Desch!

De Projrammquälle vum NOCC sin jet ahl un enjeschtöb, Donn ons methällefe, et NOCC fit för de Zohkunnf ze maache.

Aanforderonge

Neueschkeite uss_em Projäk RSS

Veröffentleshte Datteije vum Projäk RSS